Adatkezelési tájékoztató

A honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. Amennyiben a honlap felhasználási feltételeivel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt!

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja az oldal kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A személyesen, e-mailen, illetve a dryeennphotography.hu honlapon lévő kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül megadott adatai közlésével / elküldésével a látogató hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatokat, információkat a szolgáltatás biztosítása érdekében kezeljem. A megadott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalok.

Az adatközlés önkéntes.

Az adatokat a szolgáltatás megfelelő biztosítása érdekében kezelem, amik a kapcsolattartáshoz, számlázáshoz, személyes szolgáltatás biztosításához és statisztikák készítéséhez szükségesek, reklámcélú levelet nem küldök. Az adatokat csak én kezelem, törvényben előírt kötelezettségen kívül harmadik személynek nem adom át.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI ÉS ADATAI

Az ügyfeleim a dryeennphotography@gmail.com e-mail címen és a +36 70 220 0874-es telefonszámon léphetnek velem kapcsolatba. Minden hozzám beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törlök.

Név: Szaksz Adrienn Zsanett egyéni vállalkozó

Székhely: 2335 Taksony, Solt utca 6

Adószám: 57272191-1-33

E-mail: dryeennphotography@gmail.com

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről Adatkezelő külön értesíti ügyfeleit. Amennyiben adatközlők nem saját személyes adataikat adják meg Adatkezelő részére, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A jelentkezés során megadott személyes adatok kezelése a jelentkezéssel kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót pl. könyvelőt vehet igénybe.

Adatkezelő az érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

Cookie-k

A „cookie” (süti) egy olyan egyedi adatcsomag, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el automatikusan a látogató belépése és kilépése közötti munkamenetben. Ez nem képes a látogatót azonosítani, nem tartalmaz személyes információt, célja a statisztikai adatok gyűjtése, amit a felhasználói élmény növelésére, a rendszer továbbfejlesztésére lehet felhasználni. A honlap böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása.

A honlapon a Google Analytics méri az oldal látogatását cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.

A honlap a Google és a Facebook remarketing címkéit tartalmazhatja, ami alapján érdeklődés alapú hirdetések jelenhetnek meg. A remarketing sem képes a honlap látogató személyének azonosításra. Látogató letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban: .

A Facebook adatkezelési irányelveiről pedig a  weboldalon lehet részletesen tájékozódni.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Hozzáféréshez való jog:

Megbízóim jogosultak tájékoztatást kérni arról, hogyan kezelem a személyes adataiakat, és mely adataikat kezelem. Másolatot is kérhetnek a kezelt személyes adatokról, amiért észszerű mértékű adminisztrációs díjat számolhatok fel. Ha elektronikus úton érkezett hozzám ez a kérelem, akkor az adatokat is így kell átadnom, mégpedig széles körben használt elektronikus formátumban.

Helyesbítéshez való jog:

A pontatlan, vagy hiányos személyes adatok módosítását, illetve kiegészítését kérhetik megbízóim, amit indokolatlan késedelem nélkül meg is teszek. Értelemszerűen a helyesbítés joga nem terjed ki a fényképfelvételek tartalmának módosítására.

Törléshez való jog:

Megbízóim kérhetik, hogy töröljem a rájuk vonatkozó személyes adatokat, amelyet indokolatlan késedelem nélkül meg is teszek. HA:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem,

megbízóm visszavonta a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez, és nincs más jogalap a kezelésre,

megbízóm tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

jogellenesen kezelem a személyes adatait,

jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell stb.

Nem törlöm a kérelemmel érintett személyes adatokat, ha

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kell a személyes adat,

jogszabály írja elő a személyes adatok kezelését.

Ha a törlési kérelemmel érintett személyes adatokat már nyilvánosságra hoztam, megteszem az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy minden más adatkezelőt tájékoztassak megbízóm döntéséről. Az ellenőrizhetetlen megosztásokért, letöltésekért nem tudok felelősséget vállalni.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben megbízóm korlátozhatja a személyes adatai kezelését, így például:

ha vitatja az adatok pontosságát, a tisztázásig;

ha jogellenes az adatkezelésem, de ellenzi az adatok törlését, helyette a korlátozást választja;

ha már nincs szükségem a személyes adatokra, de megbízómnak igen, jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez;

ha megbízóm tiltakozott az adatkezelés ellen, de úgy ítélem meg, hogy jogos indokaim elsőbbséget élveznek a tiltakozással szemben, a tisztázásig.

Az adathordozhatóság joga

Ez a jogosultság kizárólag az automatizáltan kezelt adatokra vonatkozik és csak azokra az adatkezelési műveletekre, amelyek alapja megbízóm hozzájárulása (kapcsolatfelvétel, időpontkérés ). Ezekben az esetekben a néven, e-mail címenkívül nem kezelek adatokat, ezért nem életszerű az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása. Természetesen, ha megbízóm kéri, továbbítjuk ezeket az adatokat az új adatkezelőnek. Élhetnek megbízóim ezzel a jogukkal a szerződéses jogalappal megalapozott adatkezelésem esetén is, amely sajátos tevékenységi körömben a fényképek kidolgozását és tárolását jelenti. Az erről szóló tájékoztatást közvetlenül a fotózás előtt adom át. A kidolgozott fényképek átadásra kerülnek megbízóim részére, másolatot csak abban az esetben őrzök, ha erről megállapodunk. Más adatkezelőkhöz való továbbítása azonban csak fenntartással lehetséges, a képeken fennálló szerzői jog miatt.

Tiltakozáshoz való jog

Megbízóimnak akkor van lehetősége tiltakozásra a személyes adatai kezelése ellen, ha közvetlen üzletszerzési céllal kezelem ezeket az adatokat, vagy profilakotást végzek. Ilyen nem fordulhat elő tevékenségi körömet tekintve, de ha mégis, megbízóm megtilthatja a személyes adatai kezelését. Tiltakozás esetén az adatkezelést megszüntetem. Tiltakozhat megbízóm akkor is, ha jogos érdekre alapoztam az adatkezelést, ilyen jogalap nem szerepel jelenleg adatkezelési műveleteim között.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: 0613911400; fax: 0613911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu ) lehet élni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad Adatkezelő tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Taksony, 2021. január 4..

ELÉRHETŐSÉGEIM

Telefonszám: +36702200874

Email: dryeennphotography@gmail.com

FACEBOOK: https://www.facebook.com/dryeennphotography INSTAGRAM: https://www.instagram.com/dryeenn_photography/?hl=hu